ชื่อ : บี

อายุ : 23

ประสบการณ์ : ประสบการณ์แม่บ้าน 1 ปี ประสบการณ์เลิ้ยงเด็กแม่บ้าน 2 ปี

สัญชาติ : เมียนมาร์

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : ทำกับข้าวได้นิดหน่อย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : พาสปอร์ต

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 3ปี

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา : myanmar

ส่วนสูง : 158

น้ำหนัก : 52

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม