ชื่อ : อ้อย

อายุ : 34

ประสบการณ์ : เคยทำอยู้เคสเป็นเพื่อนคุณยายซื้อข้าวพาไปหาหอ ค่อยอยู่เป็นเพื่อนทำมา 1ปี6เดือน

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : ไป-กลับ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 34

การศึกษา : มัธยมปลาย

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 150

น้ำหนัก : 42

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ยังไม่ได้ฉีด