ชื่อ : นุ๊ก

อายุ : 26

ประสบการณ์ : ประสบการณ์1. เคยเป็นครูฝึกสอนนาฏศิลป์ไทยระดับประถม 1 ปี เด็กอายุ 5-9 ขวบ วางแผนการสอนและสอนนาฏศิลป์ไทย 2. เคยเป็นครูในสถาบันพัฒนาเด็กเล็ก มอนเตสซอรี่ 3-6 ขวบ เรื่องการใช้กล้ามเนื้อมัดเล๋ก มัดใหญ่ วินัยในการเล่นแล้วเก็บ การใช้ชีวิตประจำวัน 6 เดือน 3. เคยเป็นที่เลี้ยงเด็ก (ไป-กลับ) น้อง 3 ขวบ เช้า-เที่ยวป้อนข้าว และสอนออนไลน์ เป็นเวลา 6 เดือน

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : ดี

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : ทำอาหารไม่ได้

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : ไป-กลับ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ :

การศึกษา : บัณฑิตวิทยาลัย

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 150

น้ำหนัก : 51

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว