ชื่อ : เอ

อายุ : 47

ประสบการณ์ : ประสบการณ์แม่บ้านกึ่งพี่เลี้ยงมา 4 ปี

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 47ปี

การศึกษา : มัธยมต้น

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 150

น้ำหนัก : 65

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว