ชื่อ : สุ

อายุ : 50

ประสบการณ์ : ประประสบการณ์ แม่บ้าน 5 ปี ประสบการณ์ เลี้ยงเด็กเล็ก 3 ปี

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 50ปี

การศึกษา : มัธยมต้น

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 167

น้ำหนัก : 75

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว