ชื่อ : แสงระวี

อายุ : 42

ประสบการณ์ : ประสบการณ์ แม่บ้านกึ่งเลี้ยงเด็ก 2 ปี ประสบการณ์แม่บ้าน 3 ปี

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : ไม่มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรประชาชน

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 42ปี

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา : ไทย

ส่วนสูง : 150

น้ำหนัก : 75

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม