ชื่อ : เปิ้ล

อายุ : 31

ประสบการณ์ : ประสบการณ์แบ่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์พี่เลี้ยงเด็กมา+แม่บ้านมา3ปี

สัญชาติ : ลาว

ใบอนุญาตทำงาน : มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ :

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : พาสปอร์ต

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ :

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา :

ส่วนสูง :

น้ำหนัก :

สูบบุหรี่ : สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว