ชื่อ : ชื่อโนโน

อายุ : 29

ประสบการณ์ : ประสบการณ์แม่บ้าน 2 ปี ประสบการณ์พี่เลี้ยงเด็ก 3ปี โรงงานเย็บผ้า 2 ปี

สัญชาติ : เมียนมาร์

ใบอนุญาตทำงาน : มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : อาหารไทย

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : หย่าร้าง

บัตรประจำตัว : พาสปอร์ต

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 8ปี

การศึกษา : มัธยมต้น

ภูมิลำเนา : myanmar

ส่วนสูง : 151

น้ำหนัก : 54

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว