ชื่อ : หน่อย

อายุ : 24

ประสบการณ์ : เป็นแม่บ้าน 1ปี เลั้ยงเด็ก 2 ปี

สัญชาติ : ไทย

ใบอนุญาตทำงาน : มี

ภาษาไทย : ปานกลาง

ภาษาอังกฤษ : ปานกลาง

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : ทำอาหารไม่ได้

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : โสด

บัตรประจำตัว : บัตรชมพู

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : ไป-กลับ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 5ปี

การศึกษา : โรงเรียนประถม

ภูมิลำเนา : myanmar

ส่วนสูง : 151

น้ำหนัก : 43

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ยังไม่ได้ฉีด