ชื่อ : ดอกไม้

อายุ : 31

ประสบการณ์ : ประสบการณ์แม่บ้าน 4 ปี

สัญชาติ : เมียนมาร์

ใบอนุญาตทำงาน : มี

ภาษาไทย : ดี

ภาษาอังกฤษ : พุดไม่ได้

ภาษาจีน : พุดไม่ได้

การปรุงอาหาร : ทำอาหารไม่ได้

ทักษะอื่น ๆ : ไม่มี

สถานภาพ : แต่งงาน

บัตรประจำตัว : พาสปอร์ต

ปัจจุบันมีงานหรือไม่ : ไม่มี

ให้พักอาศัยอยู่ในบ้านหรือนอกบ้าน : อยู่ประจำ

อยู่ในประเทศไทยนานเท่าไหร่ : 12ปี

การศึกษา : มัธยมต้น

ภูมิลำเนา : myanmar

ส่วนสูง : 145

น้ำหนัก : 42

สูบบุหรี่ : ไม่สูบ

ฉีดวัคซีน covid-19 : ฉีดแล้ว