ภาษาอังกฤษ *
ภาษาจีน
การปรุงอาหาร
ปัจจุบันมีงานหรือไม่ *
สถานภาพ
ระดับการศึกษา *
สนใจแบบอยู่ประจำหรือไป-กลับ
สูบบุหรี่
ฉีดวัคซีน covid-19 *
Choose File