ประเภทการจัดหา : *
ลักษณะงานที่ต้องทำ (เลือกมากกว่า 1 ได้) :
ให้เลือกข้อต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) :
ต้องการสัญชาติอะไร (เลือกมากกว่า 1 ได้) :

***กรณีต้องเลี้ยงเด็กต้องตอบในส่วนนี้

นอนกับน้องไหม :

***กรณีต้องดูแลผู้สูงอายุต้องตอบในส่วนนี้

นอนกับผู้สูงอายุไหม :